Những bài của tháng tư, 2016

nỗi lòng các ông

Thứ sáu, 1 tháng tư, 2016

ham dui cho lắm cả đống con
rồi em xơ xác như cọng rơm
còn anh gầy đét như que củi
chỉ sợ có ngày mình vô hòm

thôi ráng kế họach hóa gia đình
dụ hòai em chẳng chịu hy sinh
cứ bắt anh phải chịu thua thiệt
thắt rồi anh bóng …bực cái mình

nửa nọ nửa kia anh phát khùng
nên giờ thành tửng em thấy không?
để rồi em bỏ theo thuyền khác
anh ngắm màn đêm nghe nhớ mong hihihih