bản điều lệ quản lí tài chánh phần III

Bán hàng năm (trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian) mỗi giáo xứ phải gửi một lá thư cho các giám mục giáo phận có chứa:
a.
Ngày trước đó tài chính cuối kỳ báo cáo tài chính đã được tạo sẵn cho các giáo dân,
b.
Ngày mà ngân sách cho năm tài chính hiện tại đã được tạo sẵn cho giáo xứ
c.
ngày (s) mà báo cáo tài chính tạm thời đã được tạo sẵn cho các giáo dân trong thời gian sáu tháng trước đây,
3

Đây là trách nhiệm của mục sư cho các thành viên nền thích hợp và làm giàu để họ có thể thực hiện nhiệm vụ của họ có hiệu quả.
Trách nhiệm của Hội đồng giáo xứ TÀI CHÍNH
1.
Những lời khuyên của Hội đồng Tài chính là để được tìm kiếm cho tất cả các hành vi bất thường. Các mục sư phải tham khảo ý kiến với Hội đồng Tài chính của mình trước khi tìm sự chấp thuận của các giám mục giáo phận. Các mục sư sau đó sẽ yêu cầu chấp thuận của giám mục giáo phận trước khi thực hiện hành vi xuất traordinary của chính quyền (c. 1281, § 1). hành vi bất thường thực hiện nếu không được như của các giám mục giáo phận là những hành vi không hợp lệ và cũng có thể là không hợp lệ từ một quan điểm pháp luật dân sự. Ex-amples các hành vi bất thường của chính quyền bao gồm: việc mua lại hoặc chuyển nhượng erty thực chống đỡ, các bước vào của một hợp đồng thuê bất động sản, các collaterization, thế chấp bất động sản, việc ký kết hợp đồng nhất định, việc bán các hiện vật tôn giáo mà có thể coi là một phần của di sản của giáo xứ (ví dụ như cửa sổ kính màu) và các vấn đề khác. Ngoài ra, các chỉ tiêu giáo phận yêu cầu các mục sư để tham khảo ý kiến với Sở Tài chính Hội đồng giáo xứ và yêu cầu chấp thuận Chancery cho các cam kết của các nguồn tài nguyên giáo xứ là $ 5,000 và ở trên.
2.
Các cố vấn của Hội đồng Tài chính cũng có thể cung đối với hành vi thông thường-tion administra. Các mục sư có thể tìm thấy nó hữu ích để tìm những lời khuyên của giáo xứ Hội đồng Tài chính ngay cả đối với những hành động thường xuyên của chính quyền hằng ngày. Ví dụ, trong khi việc mua số lượng thông thường của vật tư văn phòng là một hoạt động thường lệ, Hội đồng Tài chính có thể cung cấp những lời khuyên hữu ích về các chiến lược để giảm chi phí mua hàng như định kỳ.
3.
Hội đồng Tài chính cần tham gia phát triển ngân sách hàng năm của giáo xứ. Addi-tionally, họ nên đề nghị ngân sách cuối cùng để phê duyệt và tham gia vào các cation-Communi của ngân sách hàng năm cho cộng đồng giáo xứ.
4.
Hội đồng Tài chính nên xem xét lại các giáo xứ hoàn thành vào giữa năm và cuối năm báo cáo tài chính cho các giáo phận, chăm sóc để đảm bảo rằng tất cả các báo cáo đã được chính xác và com-pletely chuẩn bị. Việc xem xét nên bao gồm một sự so sánh số tiền trên các báo cáo để các hồ sơ tài chính của giáo xứ. Nên có một đánh giá cụ thể của sự hòa giải của sự thay đổi ở vị trí tiền mặt và thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu đến cuối pe-riod, như trong lịch trình L.
5.
Hội đồng Tài chính nên xem xét lại (ít nhất là hàng quý) báo cáo tạm thời về tài chính của giáo xứ. Họ phải cung cấp báo cáo tài chính định kỳ (ít nhất là hàng quý) cho Hội đồng mục vụ. Hội đồng Tài chính nên địa chỉ thu chênh lệch đáng kể và chi phí từ ngân sách được phê duyệt, và nên xem xét thực tế để so sánh ngân sách của chương trình mục cá nhân, chẳng hạn như các trường tiểu học và chương trình giáo dục tôn giáo. Vari-ances đáng kể từ các khoản ngân sách cần được điều tra và giải thích.
6.
Bán hàng năm (trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian) mỗi giáo xứ phải gửi một lá thư cho các giám mục giáo phận có chứa:
a.
Những ngày trước đó tài chính cuối kỳ báo cáo tài chính đã được tạo sẵn cho các giáo dân,
b.
Ngày mà ngân sách cho năm tài chính hiện tại đã được tạo sẵn cho giáo xứ-ioners,
c.
ngày (s) mà báo cáo tài chính tạm thời đã được tạo sẵn cho các giáo dân trong thời gian sáu tháng trước đây,
3

d.
ngày, tháng, mà trên đó các giáo xứ gặp nhau trong Hội đồng Tài chính, và từ đó, các thời gian sáu tháng trước đây,
e.
tên, nghề nghiệp của các thành viên của Hội đồng giáo xứ Tài chính,
f.
xác nhận rằng trước đó tài chính cuối kỳ báo cáo tài chính cho người đại diện giáo dân theo sự hiểu biết các giáo xứ của Hội đồng Tài chính và niềm tin, một kế toán chính xác và đầy đủ về tài chính giáo xứ,
g.
xác nhận rằng các giáo xứ Hội đồng Tài chính thường xuyên xem xét và thảo luận về ngân sách và báo cáo tài chính định kỳ của giáo xứ,
h.
Tài chính xác nhận rằng các thành viên Hội đồng giáo xứ đã đọc các giáo phận của Char-Lotte Tài chính hướng dẫn Hội đồng giáo xứ, thừa nhận trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn và liên hệ với các giáo phận Văn phòng Tài chính với những quan ngại về bất kỳ khía cạnh tài chính của giáo xứ mà không được thích hợp giải quyết,
i.
chữ ký của các mục sư và giáo xứ thành viên Hội đồng Tài chính làm chứng cho các mục ở trên.
Bản sao của Bản kết thúc năm tài chính gần đây nhất của thời kỳ công bố báo cáo tài chính năm tài chính hiện nay ngân sách hàng năm phải được gửi cùng với lá thư.
7.
Hội đồng Tài chính nên cung cấp trợ giúp trong việc xây dựng và truyền thông của tài chính Báo cáo thường niên cho cộng đồng giáo xứ, theo yêu cầu của Canon 1287, § 2. An nual-Báo cáo tài chính cho cộng đồng giáo xứ thường bao gồm nhiều hơn chỉ là tin tức tài chính (ví dụ như mô tả của vấn đề chính, chương trình, sự kiện, liên quan đến nhà thờ dance-Atten, bí tích, trường học và học giáo dục tôn giáo, vv thống kê) Ngoài ra , Hội đồng Tài chính là tham gia vào việc chuẩn bị của Trung năm Báo cáo tài chính cho giáo xứ munity-com. Dễ hiểu, thường xuyên và đầy đủ thông tin liên lạc cho các giáo dân là một trách là trách nhiệm của mục sưvà khu vực quan trọng cho các giáo xứ Hội đồng Tài chính để hỗ trợ. Communi-cation giữa giáo dân thông báo về tình trạng của giáo xứ, các ưu tiên của nó, nhu cầu của nó, vàvề sáng kiến trước đây công bố.
8.
Hội đồng Tài chính cần đánh giá mức độ màu ruộng cho và hiệu quả của tồn tại-ing chương trình gây quỹ và giới thiệu chương trình mới, thay đổi hoặc huỷ bỏ các các chương trình cũ isting. Họ cần phối hợp tất cả các chương trình gây quỹ và giáo xứ hỗ trợ và chương trình quản lý di-ocesan.
9.
Hội đồng Tài chính là cung cấp lời khuyên về việc sử dụng các thừa kế undesignated hoặc thu unbudgeted khác, và đảm bảo tuân thủ chính sách giáo phận có ít nhất 50% thừa kế undesig-phải đồng là $ 10.000 và ở trên được đầu tư vào các khoản hiến tặng một với các tion giáo phận-Foundation dành cho giáo xứ.
10.
Hội đồng Tài chính định kỳ phải xem xét lại các hoạt động gây quỹ, chẳng hạn như xổ số, lô tô, và doanh số bán hàng giảm giá cho phù hợp với chính sách giáo phận, bao gồm tiền mặt tiền gửi pro-cedures, việc có được các giấy phép cần thiết, tài liệu cần thiết cho hồ sơ thuế, và các hồ sơ thuế ac-tual
11.
Hội đồng Tài chính cần giám sát việc quản lý các quỹ giáo xứ, ngân hàng ar-rangements. Mỗi giáo xứ còn hạn chế số lượng tài khoản ngân hàng có thể sẽ được thành lập. Hội đồng Tài chính nên xem xét lại các trường hợp liên kết với một yêu cầu cho một tài khoản ngân hàng mới và phê duyệt cho biết yêu cầu trước khi nó được trình Chancery. Điều này cũng áp dụng cho tài khoản ngân hàng cho các nhóm phụ trợ. Hội đồng Tài chính nên đề nghị số tiền thích hợp của các quỹ được trên khoản tiền gửi trong tài khoản kiểm tra, và tiết kiệm và đầu tư ac-đếm.

12.
Ít nhất một bổ nhiệm thành viên Hội đồng Tài chính là xem xét các ngân hàng reconcilia chức, báo cáo ngân hàng và kiểm tra hủy bỏ cho tất cả các tài khoản ngân hàng giáo xứ ít nhất bốn lần mỗi năm.
13.
Hội đồng Tài chính nên hỗ trợ các mục sư trong việc thiết lập và quản lý một giáo xứ en-dowment chương trình, đảm bảo rằng mục đích của các nguồn lực được xác định rõ ràng và phù hợp với nhu cầu lâu dài và đời sống của giáo xứ. Họ cũng nên xem lại bất kỳ quà tặng giới hạn để đảm bảo rằng các giáo xứ có thể chấp nhận những hạn chế và, khi được chấp nhận, rằng các khoản tiền được chi tiêu cho phù hợp với các hạn chế của nhà tài trợ (s).
14.
Hội đồng Tài chính nên xem xét lại bất kỳ khoản nợ của giáo xứ và giúp các mục sư trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo canon 1284, § 2, 5 °, tức là để “trả lãi vay hoặc mort-gage khi đến hạn và phải cẩn thận vốn tự nó là hoàn trả hết nợ trong thời gian do “Lập kế hoạch. để trả nợ nên là một phần không tách rời của quá trình ngân sách. Hội đồng Tài chính nên xem xét lại các trường hợp liên quan, và kế hoạch trả nợ, bất kỳ kế hoạch để phát sinh nợ Addi-tional. Hội đồng Tài chính phải chấp nhận yêu cầu trước khi nó được trình
15.
Hội đồng Tài chính cần tham mưu cho mục sư xây dựng mới hoặc cải tạo cơ sở mệnh-ish, việc bán hoặc mua tài sản giáo xứ, và các thỏa thuận cho thuê. Hội đồng Tài chính hỗ trợ các mục sư trong lập kế hoạch sửa chữa, thay thế, hoặc dịch vụ của tài sản và trang bị cho ment-để đảm bảo rằng các công trình giáo xứ và tài sản được duy trì đầy đủ. Hội đồng Tài chính nên xem xét lại chi phí bảo dưỡng và tiện ích tìm cách giảm thiểu chi phí thông qua bảo trì phòng ngừa, bảo tồn năng lượng, và thực hiện các chương trình quản lý rủi ro và đề xuất.
16.
Hội đồng Tài chính cần xem xét kiểm soát nội bộ của giáo xứ và kế toán . Họ nên trở thành kiến thức của các chính sách tài chính và thủ tục có trong Giáo phận Charlotte Các chính tài chính và thủ tục hướng dẫn sử dụng cho quận, Đoàn công tác và trường học (hướng dẫn sử dụng). Hội đồng Tài chính nên xem xét lại thủ tục cho opera giáo xứ chức, trường học giáo xứ và các tổ chức giáo xứ khác hoặc các chương trình, cũng như asso-phụ ciations, để xác định phù hợp với hướng dẫn sử dụng và việc thực hành kế toán phù hợp, thủ tục kiểm soát nội bộ được đặt ra, và dù giáo xứ này là phù hợp với mọi yêu cầu statu-thổ. Họ cũng nên tham mưu, giúp nhân viên của giáo xứ trong việc thực hiện các chính sách và thủ tục. Nếu thủ tục bằng văn bản không tồn tại ở giáo xứ, Hội đồng Tài chính cần tham gia phát triển các thủ tục bằng văn bản cho các biên lai tiền mặt, tiền giải ngân-ments, quản lý hoạt động tiền mặt (bao gồm cả thủ tục màu ruộng), và biên chế.
17.
Hội đồng Tài chính nên xem xét lại các hoạt động và báo cáo tài chính của tất cả các nhóm giáo xứ. Mỗi nhóm phụ bắt buộc phải gửi một báo cáo tài chính quý cho cha xứ, bao gồm tất cả các khoản thu và chi phí, và một sự hòa giải của các hoạt động hàng quý cho các cân đối tiền mặt bắt đầu và kết thúc. Hội đồng Tài chính là đánh giá thực hành kế toán và thủ tục kiểm soát nội bộ được sử dụng để đảm bảo tuân thủ chính sách giáo phận và là xem xét các hoạt động của các nhóm phụ trợ để đảm bảo rằng chúng không gây nguy hiểm cho tình trạng miễn thuế của giáo xứ.
18.
Hội đồng Tài chính thường phải tìm hiểu về khiếu nại nhận được đối với các Quy tắc đạo đức Chính sách của Giáo phận Charlotte, và cung cấp lời khuyên về những gì mà giáo xứ cần phải làm gì để thực hiện theo chính sách giáo phận đối với xung đột lợi ích, bảo vệ người tố cáo và gian lận phát hiện, báo cáo và phòng ngừa.
.19.
Hội đồng Tài chính nên cung cấp lời khuyên về tuyển dụng và đánh giá một doanh nghiệp người kế toán hoặc vị trí tương tự.
THÀNH VIÊN
Tài chính Hội đồng giáo xứ về cuộc đời của một cộng đồng đức tin và, như vậy, các thành viên của nó phải được thực hành các thành viên của rằng cộng đồng đức tin. Các Mục sư có thể sử dụng theo quyết định của mình trong việc lựa chọn có uy tín, các thành viên có trình độ từ cộng đồng giáo xứ. Mục sư này là một cựu officio thành viên của Hội đồng Tài chính giáo xứ.
1.
Đại diện
Các thành viên cần được lựa chọn từ cộng đồng giáo xứ và phản ánh sự đa dạng của nó. Điều này yêu cầu có thể được miễn nếu chuyên môn đặc biệt là tìm kiếm. Khi thích hợp, ngoài những lời khuyên và tư vấn cũng có thể tham gia để có được chuyên môn cần thiết cụ thể.
Các thành viên của Hội đồng Tài chính Giáo xứ nên được lựa chọn dựa trên các kỹ năng có thể chứng minh hoặc xuất pertise trong quản lý và / hoặc tài chính. Các kỹ năng xem xét bao gồm kinh doanh, pháp luật, kế toán, và truyền thông. Ngoài ra, người có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong xây dựng, en-gineering, bảo dưỡng, mua sắm cũng có thể làm cho một đóng góp quan trọng và cần được tuyển dụng khi có sẵn. Chuyên môn có thể rất khác nhau và bao gồm một doanh nghiệp xuất ecutive, kế toán, luật sư, và chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ. Các tài năng trong cộng đồng giáo xứ phải được tìm kiếm. Một Thời gian giáo xứ, tài năng, và điều tra Treasure có thể hữu ích trong việc xác định các giáo dân có những kỹ năng mong muốn và sẵn sàng phục vụ.
2.
Số Thành viên
Thành viên nên bao gồm không ít hơn ba thành viên. Một số đại biểu gồm các jority-ma của các thành viên. Chúng tôi đề nghị Sở Tài chính Hội đồng giáo xứ có số lẻ của các thành viên và điều đó, trừ trường hợp bất thường, thành viên được giới hạn ở mức chín thành viên có quyền biểu quyết.

3.


Hồi âm