Vè bão cho Florida

Irma hùng dũng tiến vào
dõng dạc la lớn “đứa nào ở đây ?”
còn không mau lẹ chạy ngay ?
tao mà vào đến, quét bay ra đường !
chúng mày chớ có coi thường
trải nghiệm sức gió mà vương vào mình
Jose có vẻ thương tình,
nên chỉ dạo biển, không rình chúng bay
còn tao, thích dạo đó đây
nên chọ nước Mỹ xem Tây thế nào ?
mắt xanh ? mũi lõ ? thấp ? cao ?
Chỉ cần tao thổi là vào mê cung
đừng mong làm đấng anh hùng
mau mau tránh bão chớ đừng bạo gan
để rồi hứng lấy lầm than …..


Hồi âm