bản điều lệ quản lí tài chánh của giáo phận bằng tiếng việt

Thể theo lời yêu cầu của một số bạn đọc muốn tìm hiểu về điều lệ quản lí tài chánh của giáo phận. Già đã cố gắng dùng software để dịch giải, có sửa chữa lại cho dễ hiểu dù cũng vẫn chưa hoàn chỉnh. Hì hì nhưng Già chỉ có khả năng bao nhiu đó thôi :) Nếu có ai thắc mắc thì hihihi Già không biết đường trả lời đâu, mà có lẽ là ông chủ tịch hội đồng tài chánh sẽ là người trả lời rõ ràng tường tận nhất

Tiêu chuẩn của Quản trị tài chính
Nguyên tắc tài chính mạnh Goverance

1. Giáo phận Charlotte đã thông qua một luật đạo đức nghề nghiệp rằng:

* Nhằm hướng đến các nguyên tắc của đạo đức và tính toàn vẹn cho tất cả các nhân viên Giáo Hội
* Quy định hướng dẫn để làm việc với giáo dân chưa đến vị thành niên
* Nhằm hướng đến thực hiện cho tư vấn viên mục vụ và giám đốc tinh thần,
* Cấm sách nhiễu,
* Xác định bị cấm hoạt động chính trị, và
* nhằm hướng đến sự bảo mật.
2. Giáo phận Charlotte đã thông qua một chính sách Xung đột lợi ích là:

* Yêu cầu báo cáo về các cuộc xung đột tiềm năng thực sự có tính cách lợi nhuận,
* Cấm quà cáp và đút lót những vật dụng giá trị mà có thể ảnh hưởng, hay được hiểu như ảnh hưởng đến quyết định hoặc nghĩa vụ trong thực hiện nhiệm vụ của một người,
* Nghiêm cấm các thành viên trong hội đồng từ kinh doanh trưng thu, và từ việc bỏ phiếu thiên vị về quyết định mà có thể tạo thành một xung đột lợi ích cá nhân
* Nghiêm cấm các thành viên hội đồng mang ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động có thể trao huê lợi về thành viên đó hoặc bất cứ ai trong gia đình của thành viên làm việc trong vấn đề tài chánh

3. Giáo phận Charlotte đã báo động về việc báo cáo hành vi sai trái đạo đức Chính sách rằng:

* Yêu cầu báo cáo các vi phạm luật đạo đức của nhân viên Giáo Hội,
* Quy định rằng tất cả các báo cáo sẽ được xử lý tự tin nhiều như các giáo phận, AOS nhiệm vụ điều tra cho phép,
* Quy định rằng tất cả các hành vi vi phạm báo cáo của Bộ Luật Đạo Đức sẽ được điều tra, và
* Nghiêm cấm việc trả thù người làm đơn khiếu nại hoặc cung cấp thông tin về bất kỳ hoạt động hợp lý nhận báo cáo.

4. Giáo phận Charlotte đã thông qua một chính sách gian lận trong đó nêu rõ rằng gian lận là không dung nạp và rằng công tác phòng chống gian lận là trách nhiệm của tất cả các nhân viên liên quan đến Giáo hội quản lý. Các chính sách:

* Quy định rằng tất cả các trường hợp nghi ngờ gian lận sẽ được báo cáo và cung cấp bảo đảm chống lại bị trả đũa,
* Định nghĩa các hành động cấu thành gian lận,
* Phác thảo báo cáo và điều tra các thủ tục, và
* Quy định rằng các hành vi gian lận sẽ bị xử lý kỷ luật, lên đến và bao gồm cả chấm dứt, và truy tố dân sự và hình sự.

5. Giáo phận Charlotte đã thông qua một dịch vụ kiểm toán Dự bị phê duyệt và độc lập chính sách rằng:

* Yêu cầu Hội đồng giáo phận Tài chính chấp thuận trước tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi một công ty kiểm toán và các khoản phí cho những dịch vụ,
* Ngăn cản các dịch vụ cụ thể mà có thể làm giảm các kiểm toán viên độc lập, AOS,
* Yêu cầu luân chuyển đối tác kiểm toán sau bảy năm liên tiếp của dịch vụ, và
* Tiêu chuẩn tối thiểu quy định báo cáo của kiểm toán viên cho Hội đồng giáo phận Tài chính.

6. Giáo phận Charlotte đã ban hành một lịch trình lưu giữ hồ sơ để lưu hồ sơ tài chính phù hợp với hướng dẫn công bố của Hoa Kỳ Hội đồng Giám mục Công giáo. lịch trình xác định thời gian lưu giữ cần thiết cho tất cả các loại hồ sơ tài chính thường liên kết với các tổ chức Giáo Hội.

7. Giáo phận Charlotte đã ban hành ngân sách và hướng dẫn báo cáo tài chính cho tất cả các giáo xứ trong giáo phận, trường học và các cơ quan. Các hướng dẫn quy định rằng:

ngân sách * là phải chuẩn bị hàng năm,
* Hội đồng xem xét lại mục sư và tài chính doanh thu thực tế và chi phí đối với các khoản ngân sách trên cơ sở thường xuyên,
* Báo cáo tài chính quý được cấp cho các hội đồng giáo xứ và một báo cáo tài chính hàng năm được cấp cho toàn bộ cộng đồng giáo xứ, và
* Báo cáo tài chính và lịch trình hỗ trợ đó được yêu cầu của Chancery nửa năm.

Nguyên tắc giám sát tài chính mạnh

8. Giáo phận Charlotte có hoạt động đầu tư Ủy ban với điều lệ thành lập để giám sát các khoản đầu tư và đảm bảo tuân thủ chính sách đầu tư và chủ trương đầu tư trách nhiệm xã hội.

9. Giáo phận Charlotte có một nhà hoạt động Ủy ban giám sát dự án xây dựng và đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn giáo phận cho vụ mua lại mới, và xây dựng và đổi mới các dự án.

10. Giáo phận Charlotte có một Tài chính hoạt động Hội đồng với một điều lệ thành lập để giám sát tài chính giáo phận và thực hiện các yêu cầu của giáo luật. Trong số những trách nhiệm khác, các giáo phận Tài chính Hội đồng: thông qua việc thuê một công ty kiểm toán độc lập,

* Phê chuẩn ngân sách của chính quyền Trung ương,
* Phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm,
* Nhận được yêu cầu thông tin liên lạc từ các công ty kiểm toán,
* Phê duyệt phạm vi phân bổ tài sản đầu tư giáo phận, và
* Phê duyệt đánh giá giáo phận và tất cả các giao dịch yêu cầu Hội đồng Tài chính chấp thuận của giáo luật.

11. Hội đồng Tài chính của Giáo phận Charlotte gửi một đại diện Báo cáo hàng năm cho các tổng giám mục thành phố xác nhận để thực hiện trách nhiệm của mình và xác định ngày họp trong năm tài chính trước và kể từ cuối năm. Báo cáo đại diện có chữ ký của mỗi thành viên của Hội đồng Tài chính giáo phận, các giám mục, cha xứ nói chung và giám đốc tài chính.

12. kiểm toán hàng năm độc lập cần thiết cho tất cả các đơn vị giáo phận đáng kể (trừ các giáo xứ, và giáo xứ và trường học interparochial).

13. Các báo cáo tài chính hàng năm của các giáo phận (bao gồm cả báo cáo tài chính và chú thích, báo cáo của kiểm toán viên độc lập, và bình luận về các hoạt động của giáo phận, cũng như lời bình luận một tài chính) được gửi đến mỗi hộ gia đình đăng ký và đăng lên trang web của giáo phận trong vòng 120 ngày của cuối năm tài chính.

Nguyên tắc quản lý tài chính mạnh

14. Giáo phận Charlotte yêu cầu Chancery phép mở tất cả các tài khoản ngân hàng và đầu tư.

15. Giáo phận Charlotte đã thông qua Tuyên bố Chính sách đầu tư và xã hội có trách nhiệm hướng dẫn đầu tư được xem xét định kỳ.

16. Giáo phận Charlotte đã thông qua thủ tục đấu thầu chuẩn và yêu cầu chào giá cạnh tranh khi thuê một nhà cung cấp bên ngoài / nhà thầu để thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng và / hoặc cải tiến để giáo phận tài sản khi tổng chi phí vượt quá $ 5.000.

17. Giáo phận Charlotte đã thành lập các hướng dẫn cho vụ mua lại mới và xây dựng mới hoặc cải tạo các dự án quy hoạch địa chỉ cần thiết, yêu cầu tài chính và quá trình xây dựng.

18. Giáo phận Charlotte đã thông qua một giáo sĩ Chính sách thù lao quy định mức bồi thường cho tất cả các giáo sĩ, mô tả những du lịch, nhà ở và các chi phí bữa ăn đó là trách nhiệm của giáo xứ so với linh mục, và tóm tắt kế hoạch có lợi cho các linh mục giáo phận.

Nguyên tắc bổ sung tài chính cho quản giáo xứ

19. Giáo phận Charlotte đã làm thủ tục thu số tiền tiêu chuẩn yêu cầu nhiều quầy không liên quan, sử dụng các túi ngân hàng bị khóa hoặc niêm phong đối với tiền gửi, vận chuyển, và sử dụng các tấm số tiêu chuẩn có chữ ký của tất cả các quầy.

20. Giáo phận Charlotte đã thông qua một biểu đồ tiêu chuẩn của các tài khoản được sử dụng bởi tất cả các giáo xứ.

21. Giáo phận Charlotte, đòi hỏi một tuyên bố xác nhận đại diện cho giáo xứ tài chính hoạt động Hội đồng trình Chancery nửa năm của mỗi giáo xứ. Việc xác nhận cuộc họp xác định ngày trong thời gian sixmonth trước đó, mà Hội đồng giáo xứ thường xuyên xem xét báo cáo tài chính và thảo luận về tình trạng tài chính của giáo xứ tại các cuộc họp của mình, và có chữ ký của mỗi thành viên của Hội đồng tài chính và mục sư của giáo xứ.

22. Giáo phận Charlotte Văn phòng Tài chính tiến hành các cuộc hội thảo hàng năm cho các thành viên hội đồng giáo xứ, tài chính, cán bộ tài chính giáo xứ và mục sư địa chỉ kịp thời các vấn đề liên quan đến giáo xứ chính sách tài chính, thủ tục và các quy định về dân sự.

23. Giáo phận Charlotte Văn phòng Tài chính thực hiện đánh giá giáo xứ tài chính được thiết kế để kiểm tra sự tồn tại và hiệu quả của kiểm soát kế toán nội bộ giáo xứ và giáo phận tuân thủ chính sách và các quy định về dân sự. Khi kết thúc rà soát tài chính của mỗi giáo xứ, một báo cáo được phát hành cho các mục sư trong đó bao gồm các khuyến nghị liên quan đến thiếu sót được xác định.

24. Giáo phận Charlotte Tài chính Văn phòng giám sát các điều kiện tài chính của giáo xứ bằng cách xem xét các xu hướng tài chính nửa năm. Khi xu hướng tiêu cực được xác định, phù hợp điều tra và followup được thực hiện.

25. Giáo phận Charlotte Văn phòng Tài chính đã được mã hóa tất cả các chính sách tài chính và thủ tục cho các giáo xứ, cơ quan và trường học trong một hướng dẫn trực tuyến. Giáo phận Charlotte Các chính tài chính và thủ tục hướng dẫn sử dụng cho quận, Đoàn công tác và trường học có thể được tìm thấy tại www.charlottediocese.org / parishguidelines.html.

WilliamG. Weldon, CPA,
Giám đốc tài chính

Mục sư Đức Ông. Mauricio W. Tây
Tổng Ðại Diện và Thủ tướng

Giáo phận Công giáo La Mã của Charlotte
Hội đồng giáo xứ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN
Sửa đổi: Tháng tư, 2008
Tài liệu này được thiết kế như một tổng quan về các trách nhiệm và vai trò của Hội đồng giáo xứ Tài chính theo quy định của Luật Canon, chuẩn mực của Giáo phận Charlotte và thực hành tốt nhất của chính quyền mệnh-ish. An cũng như các hoạt động và thành lập Hội đồng Tài chính Giáo xứ là một hỗ trợ quan trọng và được phân vào đâu để essary mục sư / quản trị giáo xứ trong việc thực hiện trách nhiệm của mình cho tion-administra của hàng hoá thời của giáo xứ. Các giáo xứ Hội đồng Tài chính hỗ trợ tốt quản trị tài chính của giáo xứ, thúc đẩy tiêu chuẩn cao về tính toàn vẹn tài chính và cung cấp trách nhiệm cho giáo phận và các giáo dân.
Mục lục Trang
GIỚI THIỆU VÀ CƠ SỞ 2
THẨM QUYỀN 2
TRÁCH NHIỆM 3
VIÊN 6
HỘI NGHỊ GIAO 8
Tiểu ban 8
QUAN HỆ VỚI CÁC HỘI ĐỒNG mục vụ và 10
Phụ lục A: Danh mục kiểm tra Hội đồng giáo xứ Tài chính 11
Phụ lục B: Tài liệu tham khảo - Canons 1281-1288 14

GIỚI THIỆU VÀ CƠ SỞ
Các giáo xứ Hội đồng Tài chính hỗ trợ các mục sư trong việc quản lý các vấn đề giáo xứ thời gian. Những hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ mục sư và thành viên Hội đồng Tài chính trong các hoạt động có hiệu quả của một giáo xứ Hội đồng Tài chính, mà là để hỗ trợ các mục sư trong quản lý của ông về nguồn tài nguyên mệnh-ish trong khi được trách nhiệm với các giáo xứ và giám mục giáo phận. An, hoạt động cũng như các giáo xứ được thành lập Hội đồng Tài chính là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy sức khỏe tài chính của giáo xứ, đảm bảo trách nhiệm giải trình và hỗ trợ các mục sư có trách nhiệm tạm thời của mình.
Trong quản lý hàng hóa thời gian của giáo xứ, Canon 532 định nghĩa vai trò của các mục sư là đại diện có thẩm quyền của giáo xứ. 532 Canon cho biết,
“Mục sư đại diện cho giáo xứ trong tất cả các vấn đề luật pháp lý phù hợp với các tiêu chuẩn của pháp luật; ông là để xem nó là hàng của giáo xứ được quản lý phù hợp với các chỉ tiêu qui 1281-1288.”
Canon giới thiệu 537 Tài chính Hội đồng giáo xứ như một cơ quan được uỷ quyền có vai trò cố vấn và tư vấn với cha xứ. 537 Canon cho biết,
“Mỗi giáo xứ là phải có một hội đồng tài chính mà là quy định của pháp luật phổ quát cũng như các chỉ tiêu do giám mục giáo phận, trong hội đồng các tín hữu Kitô giáo, được lựa chọn theo định mức như nhau, trợ giúp các mục sư trong tion-administra của giáo xứ hàng hoá có liên quan do cho việc quy định canon 532. ”
Mỗi giáo xứ do đó là cần thiết để có một Tài chính Hội đồng giáo xứ, cả hai đều do tuân thủ các luật của Giáo Luật và theo định mức của địa phương do giám mục giáo phận. Để có hiệu quả các Par-ish Hội đồng Tài chính phải đáp ứng thường xuyên với nội dung cụ thể và cần phải có quyền truy cập vào tất cả các thông tin tài chính liên quan và chính sách của giáo xứ.
THẨM QUYỀN
Hội đồng Tài chính phối hợp chặt chẽ với các mục sư, những người chịu trách nhiệm với các giám mục giáo phận cho chính quyền và quản lý của hàng hoá thời của giáo xứ. Các mục sư, phù-ing cho Canon Luật, có các trách nhiệm của mình, trách nhiệm quản lý tài chính và thời gian của giáo xứ. Hội đồng giáo xứ Sở Tài chính là cơ quan tư vấn có thể hỗ trợ các tor-pas trong việc đáp ứng các nghĩa vụ này. Trong khi Hội đồng Tài chính giáo xứ không có thẩm quyền quyết định mak-ing, tư vấn là trung tâm của quá trình ra quyết định - chia sẻ thông tin, nghe, góp phần thảo luận, và thúc đẩy sự đồng thuận.
Canon luật tiểu bang cha xứ có nghĩa vụ phải tham khảo ý kiến Hội đồng Tài chính về các vấn đề nhất định. Mặc dù mục sư là không bắt buộc phải tuân theo các khuyến nghị của Hội đồng Tài chính, các mục sư không nên hành động chống lại những lời khuyên như vậy, đặc biệt là khi có sự đồng thuận, trừ phi có một lý do quan trọng hơn. Nói cách khác, các mục sư thận trọng sẽ không bỏ qua sự tư vấn của Hội đồng Fi-dưỡng, trừ khi có một lý do nghiêm trọng làm như vậy. Khi hành động trái với khuyến cáo của nó-mendations mục sư phải cung cấp một lời giải thích cho Hội đồng Tài chính về quyết định của mình.
Để có hiệu quả trong trách nhiệm của họ là thành viên của Hội đồng Tài chính giáo xứ, mem-bers cần phải có một tình yêu đối với Giáo Hội và sứ mệnh của mình và phát triển một sự hiểu biết thấu đáo về sứ mệnh, mục tiêu của giáo xứ, con người và nguồn lực khác. Các thành viên cần có kiến thức cạnh các hướng dẫn của giáo phận và các chính sách liên quan đến vấn đề thời gian và các vấn đề tài chính khác.
1 Lưu ý: các văn bản đầy đủ của Canons 1281-1288 có thể được tìm thấy trong Phụ lục B tài liệu này.
Đây là trách nhiệm của mục sư cho các thành viên nền thích hợp và làm giàu để họ có thể thực hiện nhiệm vụ của họ có hiệu quả.
Trách nhiệm của Hội đồng giáo xứ TÀI CHÍNH

Những lời khuyên của Hội đồng Tài chính là để được tìm kiếm cho tất cả các hành vi bất thường-tion administra. Các mục sư phải tham khảo ý kiến với Hội đồng Tài chính của mình trước khi tìm sự chấp thuận của các giám mục giáo phận. Các mục sư sau đó sẽ yêu cầu chấp thuận của giám mục giáo phận trước khi thực hiện hành vi xuất của chính quyền (c. 1281, § 1). hành vi bất thường thực hiện nếu không được như của các giám mục giáo phận là những hành vi không hợp lệ và cũng có thể là không hợp lệ từ một quan điểm pháp luật dân sự. Ex-amples các hành vi bất thường của chính quyền bao gồm: việc mua lại hoặc chuyển nhượng erty thực chống đỡ, các bước vào của một hợp đồng thuê bất động sản, các collaterization, thế chấp bất động sản, việc ký kết hợp đồng nhất định, việc bán các hiện vật tôn giáo mà có thể coi là một phần của di sản của giáo xứ (ví dụ như cửa sổ kính màu) và các vấn đề khác. Ngoài ra, các chỉ tiêu giáo phận yêu cầu các mục sư để tham khảo ý kiến với Sở Tài chính Hội đồng giáo xứ và yêu cầu chấp thuận Chancery cho các cam kết của các nguồn tài nguyên giáo xứ là $ 5,000 và ở trên.
2.
Các cố vấn của Hội đồng Tài chính cũng có thể cung đối với hành vi thông thường-tion administra. Các mục sư có thể tìm thấy nó hữu ích để tìm những lời khuyên của giáo xứ Hội đồng Tài chính ngay cả đối với những hành động thường xuyên của chính quyền hằng ngày. Ví dụ, trong khi việc mua số lượng thông thường của vật tư văn phòng là một hoạt động thường lệ, Hội đồng Tài chính có thể cung cấp những lời khuyên hữu ích về các chiến lược để giảm chi phí mua hàng như định kỳ.
3.
Hội đồng Tài chính cần tham gia phát triển ngân sách hàng năm của giáo xứ. Addi-tionally, họ nên đề nghị ngân sách cuối cùng để phê duyệt và tham gia vào các cation-Communi của ngân sách hàng năm cho cộng đồng giáo xứ.
4.
Hội đồng Tài chính nên xem xét lại các giáo xứ hoàn thành vào giữa năm và cuối năm báo cáo tài chính cho các giáo phận, chăm sóc để đảm bảo rằng tất cả các báo cáo đã được chính xác và com-pletely chuẩn bị. Việc xem xét nên bao gồm một sự so sánh số tiền trên các báo cáo để các hồ sơ tài chính của giáo xứ. Nên có một đánh giá cụ thể của sự hòa giải của sự thay đổi ở vị trí tiền mặt và thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu đến cuối pe-riod, như trong lịch trình L.
5.
Hội đồng Tài chính nên xem xét lại (ít nhất là hàng quý) báo cáo tạm thời về tài chính của giáo xứ. Họ phải cung cấp báo cáo tài chính định kỳ (ít nhất là hàng quý) cho Hội đồng mục vụ. Hội đồng Tài chính nên địa chỉ thu chênh lệch đáng kể và chi phí từ ngân sách được phê duyệt, và nên xem xét thực tế để so sánh ngân sách của chương trình mục cá nhân, chẳng hạn như các trường tiểu học và chương trình giáo dục tôn giáo. Vari-ances đáng kể từ các khoản ngân sách cần được điều tra và giải thích.
6.
Bán hàng năm (trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian) mỗi giáo xứ phải gửi một lá thư cho các giám mục giáo phận có chứa:
a.
Ngày trước đó tài chính cuối kỳ báo cáo tài chính đã được tạo sẵn cho các giáo dân,
b.
Ngày mà ngân sách cho năm tài chính hiện tại đã được tạo sẵn cho giáo xứ
c.
ngày (s) mà báo cáo tài chính tạm thời đã được tạo sẵn cho các giáo dân trong thời gian sáu tháng trước đây,

3

Đây là trách nhiệm của mục sư cho các thành viên nền thích hợp và làm giàu để họ có thể thực hiện nhiệm vụ của họ có hiệu quả.
Trách nhiệm của Hội đồng giáo xứ TÀI CHÍNH
1.
Những lời khuyên của Hội đồng Tài chính là để được tìm kiếm cho tất cả các hành vi bất thường. Các mục sư phải tham khảo ý kiến với Hội đồng Tài chính của mình trước khi tìm sự chấp thuận của các giám mục giáo phận. Các mục sư sau đó sẽ yêu cầu chấp thuận của giám mục giáo phận trước khi thực hiện hành vi xuất traordinary của chính quyền (c. 1281, § 1). hành vi bất thường thực hiện nếu không được như của các giám mục giáo phận là những hành vi không hợp lệ và cũng có thể là không hợp lệ từ một quan điểm pháp luật dân sự. Ex-amples các hành vi bất thường của chính quyền bao gồm: việc mua lại hoặc chuyển nhượng erty thực chống đỡ, các bước vào của một hợp đồng thuê bất động sản, các collaterization, thế chấp bất động sản, việc ký kết hợp đồng nhất định, việc bán các hiện vật tôn giáo mà có thể coi là một phần của di sản của giáo xứ (ví dụ như cửa sổ kính màu) và các vấn đề khác. Ngoài ra, các chỉ tiêu giáo phận yêu cầu các mục sư để tham khảo ý kiến với Sở Tài chính Hội đồng giáo xứ và yêu cầu chấp thuận Chancery cho các cam kết của các nguồn tài nguyên giáo xứ là $ 5,000 và ở trên.
2.
Các cố vấn của Hội đồng Tài chính cũng có thể cung đối với hành vi thông thường-tion administra. Các mục sư có thể tìm thấy nó hữu ích để tìm những lời khuyên của giáo xứ Hội đồng Tài chính ngay cả đối với những hành động thường xuyên của chính quyền hằng ngày. Ví dụ, trong khi việc mua số lượng thông thường của vật tư văn phòng là một hoạt động thường lệ, Hội đồng Tài chính có thể cung cấp những lời khuyên hữu ích về các chiến lược để giảm chi phí mua hàng như định kỳ.
3.
Hội đồng Tài chính cần tham gia phát triển ngân sách hàng năm của giáo xứ. Addi-tionally, họ nên đề nghị ngân sách cuối cùng để phê duyệt và tham gia vào các cation-Communi của ngân sách hàng năm cho cộng đồng giáo xứ.
4.
Hội đồng Tài chính nên xem xét lại các giáo xứ hoàn thành vào giữa năm và cuối năm báo cáo tài chính cho các giáo phận, chăm sóc để đảm bảo rằng tất cả các báo cáo đã được chính xác và com-pletely chuẩn bị. Việc xem xét nên bao gồm một sự so sánh số tiền trên các báo cáo để các hồ sơ tài chính của giáo xứ. Nên có một đánh giá cụ thể của sự hòa giải của sự thay đổi ở vị trí tiền mặt và thay đổi giá trị tài sản ròng từ đầu đến cuối pe-riod, như trong lịch trình L.
5.
Hội đồng Tài chính nên xem xét lại (ít nhất là hàng quý) báo cáo tạm thời về tài chính của giáo xứ. Họ phải cung cấp báo cáo tài chính định kỳ (ít nhất là hàng quý) cho Hội đồng mục vụ. Hội đồng Tài chính nên địa chỉ thu chênh lệch đáng kể và chi phí từ ngân sách được phê duyệt, và nên xem xét thực tế để so sánh ngân sách của chương trình mục cá nhân, chẳng hạn như các trường tiểu học và chương trình giáo dục tôn giáo. Vari-ances đáng kể từ các khoản ngân sách cần được điều tra và giải thích.
6.
Bán hàng năm (trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian) mỗi giáo xứ phải gửi một lá thư cho các giám mục giáo phận có chứa:
a.
Những ngày trước đó tài chính cuối kỳ báo cáo tài chính đã được tạo sẵn cho các giáo dân,
b.
Ngày mà ngân sách cho năm tài chính hiện tại đã được tạo sẵn cho giáo xứ-ioners,
c.
ngày (s) mà báo cáo tài chính tạm thời đã được tạo sẵn cho các giáo dân trong thời gian sáu tháng trước đây,
3

d.
ngày, tháng, mà trên đó các giáo xứ gặp nhau trong Hội đồng Tài chính, và từ đó, các thời gian sáu tháng trước đây,
e.
tên, nghề nghiệp của các thành viên của Hội đồng giáo xứ Tài chính,
f.
xác nhận rằng trước đó tài chính cuối kỳ báo cáo tài chính cho người đại diện giáo dân theo sự hiểu biết các giáo xứ của Hội đồng Tài chính và niềm tin, một kế toán chính xác và đầy đủ về tài chính giáo xứ,
g.
xác nhận rằng các giáo xứ Hội đồng Tài chính thường xuyên xem xét và thảo luận về ngân sách và báo cáo tài chính định kỳ của giáo xứ,
h.
Tài chính xác nhận rằng các thành viên Hội đồng giáo xứ đã đọc các giáo phận của Char-Lotte Tài chính hướng dẫn Hội đồng giáo xứ, thừa nhận trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn và liên hệ với các giáo phận Văn phòng Tài chính với những quan ngại về bất kỳ khía cạnh tài chính của giáo xứ mà không được thích hợp giải quyết,
i.
chữ ký của các mục sư và giáo xứ thành viên Hội đồng Tài chính làm chứng cho các mục ở trên.
Bản sao của Bản kết thúc năm tài chính gần đây nhất của thời kỳ công bố báo cáo tài chính năm tài chính hiện nay ngân sách hàng năm phải được gửi cùng với lá thư.
7.
Hội đồng Tài chính nên cung cấp trợ giúp trong việc xây dựng và truyền thông của tài chính Báo cáo thường niên cho cộng đồng giáo xứ, theo yêu cầu của Canon 1287, § 2. An nual-Báo cáo tài chính cho cộng đồng giáo xứ thường bao gồm nhiều hơn chỉ là tin tức tài chính (ví dụ như mô tả của vấn đề chính, chương trình, sự kiện, liên quan đến nhà thờ dance-Atten, bí tích, trường học và học giáo dục tôn giáo, vv thống kê) Ngoài ra , Hội đồng Tài chính là tham gia vào việc chuẩn bị của Trung năm Báo cáo tài chính cho giáo xứ munity-com. Dễ hiểu, thường xuyên và đầy đủ thông tin liên lạc cho các giáo dân là một trách là trách nhiệm của mục sưvà khu vực quan trọng cho các giáo xứ Hội đồng Tài chính để hỗ trợ. Communi-cation giữa giáo dân thông báo về tình trạng của giáo xứ, các ưu tiên của nó, nhu cầu của nó, vàvề sáng kiến trước đây công bố.
8.
Hội đồng Tài chính cần đánh giá mức độ màu ruộng cho và hiệu quả của tồn tại-ing chương trình gây quỹ và giới thiệu chương trình mới, thay đổi hoặc huỷ bỏ các các chương trình cũ isting. Họ cần phối hợp tất cả các chương trình gây quỹ và giáo xứ hỗ trợ và chương trình quản lý di-ocesan.
9.
Hội đồng Tài chính là cung cấp lời khuyên về việc sử dụng các thừa kế undesignated hoặc thu unbudgeted khác, và đảm bảo tuân thủ chính sách giáo phận có ít nhất 50% thừa kế undesig-phải đồng là $ 10.000 và ở trên được đầu tư vào các khoản hiến tặng một với các tion giáo phận-Foundation dành cho giáo xứ.
10.
Hội đồng Tài chính định kỳ phải xem xét lại các hoạt động gây quỹ, chẳng hạn như xổ số, lô tô, và doanh số bán hàng giảm giá cho phù hợp với chính sách giáo phận, bao gồm tiền mặt tiền gửi pro-cedures, việc có được các giấy phép cần thiết, tài liệu cần thiết cho hồ sơ thuế, và các hồ sơ thuế ac-tual
11.
Hội đồng Tài chính cần giám sát việc quản lý các quỹ giáo xứ, ngân hàng ar-rangements. Mỗi giáo xứ còn hạn chế số lượng tài khoản ngân hàng có thể sẽ được thành lập. Hội đồng Tài chính nên xem xét lại các trường hợp liên kết với một yêu cầu cho một tài khoản ngân hàng mới và phê duyệt cho biết yêu cầu trước khi nó được trình Chancery. Điều này cũng áp dụng cho tài khoản ngân hàng cho các nhóm phụ trợ. Hội đồng Tài chính nên đề nghị số tiền thích hợp của các quỹ được trên khoản tiền gửi trong tài khoản kiểm tra, và tiết kiệm và đầu tư ac-đếm.

12.
Ít nhất một bổ nhiệm thành viên Hội đồng Tài chính là xem xét các ngân hàng reconcilia chức, báo cáo ngân hàng và kiểm tra hủy bỏ cho tất cả các tài khoản ngân hàng giáo xứ ít nhất bốn lần mỗi năm.
13.
Hội đồng Tài chính nên hỗ trợ các mục sư trong việc thiết lập và quản lý một giáo xứ en-dowment chương trình, đảm bảo rằng mục đích của các nguồn lực được xác định rõ ràng và phù hợp với nhu cầu lâu dài và đời sống của giáo xứ. Họ cũng nên xem lại bất kỳ quà tặng giới hạn để đảm bảo rằng các giáo xứ có thể chấp nhận những hạn chế và, khi được chấp nhận, rằng các khoản tiền được chi tiêu cho phù hợp với các hạn chế của nhà tài trợ (s).
14.
Hội đồng Tài chính nên xem xét lại bất kỳ khoản nợ của giáo xứ và giúp các mục sư trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo canon 1284, § 2, 5 °, tức là để “trả lãi vay hoặc mort-gage khi đến hạn và phải cẩn thận vốn tự nó là hoàn trả hết nợ trong thời gian do “Lập kế hoạch. để trả nợ nên là một phần không tách rời của quá trình ngân sách. Hội đồng Tài chính nên xem xét lại các trường hợp liên quan, và kế hoạch trả nợ, bất kỳ kế hoạch để phát sinh nợ Addi-tional. Hội đồng Tài chính phải chấp nhận yêu cầu trước khi nó được trình
15.
Hội đồng Tài chính cần tham mưu cho mục sư xây dựng mới hoặc cải tạo cơ sở mệnh-ish, việc bán hoặc mua tài sản giáo xứ, và các thỏa thuận cho thuê. Hội đồng Tài chính hỗ trợ các mục sư trong lập kế hoạch sửa chữa, thay thế, hoặc dịch vụ của tài sản và trang bị cho ment-để đảm bảo rằng các công trình giáo xứ và tài sản được duy trì đầy đủ. Hội đồng Tài chính nên xem xét lại chi phí bảo dưỡng và tiện ích tìm cách giảm thiểu chi phí thông qua bảo trì phòng ngừa, bảo tồn năng lượng, và thực hiện các chương trình quản lý rủi ro và đề xuất.
16.
Hội đồng Tài chính cần xem xét kiểm soát nội bộ của giáo xứ và kế toán . Họ nên trở thành kiến thức của các chính sách tài chính và thủ tục có trong Giáo phận Charlotte Các chính tài chính và thủ tục hướng dẫn sử dụng cho quận, Đoàn công tác và trường học (hướng dẫn sử dụng). Hội đồng Tài chính nên xem xét lại thủ tục cho opera giáo xứ chức, trường học giáo xứ và các tổ chức giáo xứ khác hoặc các chương trình, cũng như asso-phụ ciations, để xác định phù hợp với hướng dẫn sử dụng và việc thực hành kế toán phù hợp, thủ tục kiểm soát nội bộ được đặt ra, và dù giáo xứ này là phù hợp với mọi yêu cầu statu-thổ. Họ cũng nên tham mưu, giúp nhân viên của giáo xứ trong việc thực hiện các chính sách và thủ tục. Nếu thủ tục bằng văn bản không tồn tại ở giáo xứ, Hội đồng Tài chính cần tham gia phát triển các thủ tục bằng văn bản cho các biên lai tiền mặt, tiền giải ngân-ments, quản lý hoạt động tiền mặt (bao gồm cả thủ tục màu ruộng), và biên chế.
17.
Hội đồng Tài chính nên xem xét lại các hoạt động và báo cáo tài chính của tất cả các nhóm giáo xứ. Mỗi nhóm phụ bắt buộc phải gửi một báo cáo tài chính quý cho cha xứ, bao gồm tất cả các khoản thu và chi phí, và một sự hòa giải của các hoạt động hàng quý cho các cân đối tiền mặt bắt đầu và kết thúc. Hội đồng Tài chính là đánh giá thực hành kế toán và thủ tục kiểm soát nội bộ được sử dụng để đảm bảo tuân thủ chính sách giáo phận và là xem xét các hoạt động của các nhóm phụ trợ để đảm bảo rằng chúng không gây nguy hiểm cho tình trạng miễn thuế của giáo xứ.
18.
Hội đồng Tài chính thường phải tìm hiểu về khiếu nại nhận được đối với các Quy tắc đạo đức Chính sách của Giáo phận Charlotte, và cung cấp lời khuyên về những gì mà giáo xứ cần phải làm gì để thực hiện theo chính sách giáo phận đối với xung đột lợi ích, bảo vệ người tố cáo và gian lận phát hiện, báo cáo và phòng ngừa.
.19.
Hội đồng Tài chính nên cung cấp lời khuyên về tuyển dụng và đánh giá một doanh nghiệp người kế toán hoặc vị trí tương tự.
THÀNH VIÊN
Tài chính Hội đồng giáo xứ về cuộc đời của một cộng đồng đức tin và, như vậy, các thành viên của nó phải được thực hành các thành viên của rằng cộng đồng đức tin. Các Mục sư có thể sử dụng theo quyết định của mình trong việc lựa chọn có uy tín, các thành viên có trình độ từ cộng đồng giáo xứ. Mục sư này là một cựu officio thành viên của Hội đồng Tài chính giáo xứ.
1.
Đại diện
Các thành viên cần được lựa chọn từ cộng đồng giáo xứ và phản ánh sự đa dạng của nó. Điều này yêu cầu có thể được miễn nếu chuyên môn đặc biệt là tìm kiếm. Khi thích hợp, ngoài những lời khuyên và tư vấn cũng có thể tham gia để có được chuyên môn cần thiết cụ thể.
Các thành viên của Hội đồng Tài chính Giáo xứ nên được lựa chọn dựa trên các kỹ năng có thể chứng minh hoặc xuất pertise trong quản lý và / hoặc tài chính. Các kỹ năng xem xét bao gồm kinh doanh, pháp luật, kế toán, và truyền thông. Ngoài ra, người có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong xây dựng, en-gineering, bảo dưỡng, mua sắm cũng có thể làm cho một đóng góp quan trọng và cần được tuyển dụng khi có sẵn. Chuyên môn có thể rất khác nhau và bao gồm một doanh nghiệp xuất ecutive, kế toán, luật sư, và chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ. Các tài năng trong cộng đồng giáo xứ phải được tìm kiếm. Một Thời gian giáo xứ, tài năng, và điều tra Treasure có thể hữu ích trong việc xác định các giáo dân có những kỹ năng mong muốn và sẵn sàng phục vụ.
2.
Số Thành viên
Thành viên nên bao gồm không ít hơn ba thành viên. Một số đại biểu gồm các jority-ma của các thành viên. Chúng tôi đề nghị Sở Tài chính Hội đồng giáo xứ có số lẻ của các thành viên và điều đó, trừ trường hợp bất thường, thành viên được giới hạn ở mức chín thành viên có quyền biểu quyết.

3.
Sĩ quan
Tài chính Hội đồng, và bất kỳ nhiệm vụ khác để phân công của Chủ tịch hoặc mục sư .Các viên chức của Hội đồng Tài chính Giáo xứ là một Chủ tịch và một thư ký. Các mục sư quyết định bổ nhiệm Chủ tịch sau khi các thành viên đã trải qua một giai đoạn của nhận định.
Chủ tịch sẽ chủ trì một cách nghị viện ở tất cả các cuộc họp và tham vấn với các cha xứ, sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn thời gian và địa điểm của cuộc họp, chuẩn bị chương trình họp, và các nhiệm vụ khác được giao của cha xứ.
Thư ký sẽ chịu trách nhiệm cho việc ghi chép, phân phối của phút, thông báo cho mem-bers các cuộc họp sắp tới, duy trì một hồ sơ thường trực nhiệm kỳ của mỗi thành viên và của doanh nghiệp thực hiện bởi các giáo xứ
4.

Xung đột lợi ích / sự phòng ngừa cho thành viên
Tài chính thành viên Hội đồng Giáo xứ giáo xứ nợ nghĩa vụ của lòng trung thành. Các nhiệm vụ của lòng trung thành yêu cầu một thành viên Hội đồng Tài chính giáo xứ để hành động vì lợi ích của giáo xứ hơn là vì lợi ích cá nhân của thành viên hoặc bất kỳ người nào khác hay tổ chức. Trong đó, nhiệm vụ của lòng trung thành, lại
một Tài chính thành viên Hội đồng giáo xứ để tránh xung đột lợi ích có hại cho giáo xứ.
Bất kỳ người nào có một xung đột lợi ích trong quan điểm của các dịch vụ khác, hoặc thanh toán hay, ren chưa thanh toán-dered cho giáo xứ của các thành viên giáo xứ Hội đồng Tài chính, của thành viên gia đình hoặc doanh nghiệp mem-BER là không đủ điều kiện để phục vụ như một thành viên của Hội đồng Tài chính giáo xứ.
Trên cơ sở hàng năm giáo xứ Tài chính Hội đồng thành viên nên xác nhận bằng văn bản, mà không có được biết đến xung đột lợi ích, hoặc tiết lộ bất kỳ xung đột lợi ích, chẳng hạn như là một quyền lợi tài chính mà các cá nhân, hoặc một thành viên trong gia đình của cá nhân, đã có năm một thực thể mà transacts kinh doanh với giáo xứ. Trong trường hợp một thay đổi trong những trường hợp đưa đến một cuộc xung đột thực sự hay tiềm năng quan tâm, tình hình sẽ được công bố bằng văn bản và trình mục sư trên cơ sở kịp thời.
Không có nhân viên giáo xứ hoặc gia đình thành viên của một nhân viên hoặc người thân của mục sư hoặc bất kỳ thuộc về thị xa có thể phục vụ trong Hội đồng tài chính.
Các thành viên của Hội đồng Tài chính giáo xứ có thể phục vụ trong vai trò tình nguyện viên phục vụ khác trong giáo xứ như các ủy ban khác hoặc Ban nếu, theo đánh giá của mục sư, như hai dịch vụ sẽ không tạo ra các tình huống xung đột lợi ích. Vai trò của Hội đồng Tài chính giáo xứ không nên .
Không ai có thể phục vụ trong giáo xứ Hội đồng Tài chính đồng thời là một người con trai liên quan chặt chẽ mỗi (ví dụ như chồng và vợ, mẹ và con trai, vv.)

5.
Vai trò của các nhân viên giáo xứ
nhân viên giáo xứ không phải là thành viên của Hội đồng Tài chính giáo xứ, tuy nhiên, họ có thể phục vụ như nhân viên để hỗ trợ các Tài chính Hội đồng giáo xứ. nhân viên giáo xứ nên có sẵn để trả lời câu hỏi về chương trình giáo xứ, kế toán, báo cáo tài chính, và kiểm soát nội bộ. Hội đồng Tài chính cần được cung cấp thông tin liên quan và kịp thời bao gồm cả báo cáo tài chính (cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, ngân sách để so sánh thực tế, nợ lịch dịch vụ, lịch trình trong lớp tô ở ngoài, và báo cáo tình trạng về hoạt động gây quỹ) để xem xét.
Kế toán giáo xứ (hoặc Giám đốc kinh doanh hoặc nhân viên kế toán) thường phải tham dự các cuộc họp trong một năng lực tư vấn không có quyền biểu quyết. Tương tự như vậy, khi tòa nhà giáo xứ và các căn cứ sẽ được thảo luận, đó là thích hợp cho nhân viên chịu trách nhiệm cho các chức năng này để tham dự cuộc họp.
6.
Điều khoản
Các thành viên sẽ được chỉ định bởi các mục sư với các điều kiện cố định trong ba năm, và có thể gặt hái, chỉ vào một thuật ngữ thứ hai hoặc chấm dứt vai trò của các mục sư theo ý của mục sư. Nó có thể hữu ích để tách rời các điều khoản để có được tính liên tục của dịch vụ và sự gián đoạn không với chức năng của Hội đồng Tài chính.
Khi chức linh mục trở thành bỏ trống, các giáo xứ Hội đồng Tài chính nên vẫn còn tại chỗ để giúp các quản trị viên và cung cấp liên tục trong suốt quá trình chuyển đổi.

7
HỘI NGHỊ GIAO
1.
Theo lịch trình cuộc họp
Các cuộc họp nên được sắp xếp trước cho một thời hạn nhất định, thường là một năm. Các cuộc họp phải được tổ chức thường xuyên hơn so với không ít quý một lần, nhưng tốt hơn là hàng tháng. Vì mục đích của Hội đồng Tài chính Giáo xứ là cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho mục sư, các mục sư phải có mặt tại tất cả các giáo xứ các cuộc họp Hội đồng Tài chính.
Hội đồng Tài chính và các mục sư nên xây dựng một phương pháp giao tiếp giữa các thành viên để giải quyết các vấn đề giáo xứ Hội đồng Tài chính giữa các cuộc họp.

2.
Sử dụng chương trình nghị sự và Vật liệu Xem lại
chương trình nghị sự Hội nghị cần được chuẩn bị trước cuộc họp của tham vấn giữa các Mục sư và giáo xứ Chủ tịch Hội đồng Tài chính. Các chương trình nên liệt kê các mục chính của sion-discus. Cung cấp thông tin trước cho các thành viên sẽ dẫn đến nhiều cuộc họp hiệu quả.
3.
Biên bản ghi âm của Hội nghị
Biên bản phải được ghi lại bởi các giáo xứ Thư ký Hội đồng Tài chính, lưu thông giữa các thành viên để xem xét và chính thức chấp nhận bởi đa số. Họ cần được lưu trữ như một phần của hồ sơ vĩnh viễn của giáo xứ.

4.
Bảo mật
Các thành viên nên giữ bí mật về những vấn đề được coi là bí mật, kể cả tiền lương nhân viên và đóng góp của giáo dân. Vật liệu như chương trình nghị sự, biên bản họp, và các tài liệu đánh giá không được tiết lộ cho người khác nếu được chỉ định là bí mật.
5.
Số lượt truy cập / Truyền thông
Hội đồng Tài chính giáo xứ thường mở các cuộc họp với cộng đồng giáo xứ. Nếu có những vấn đề nhạy cảm, chính kịp thời hoặc bí mật để giải quyết, một phiên họp đặc biệt có thể được hoạch định mà không mở cửa cho cộng đồng giáo xứ. Đó là thích hợp để giữ cho toàn thể cộng đồng giáo xứ thông báo về các vấn đề lớn. Điều này có thể được thực hiện thông qua thư từ, bài báo, thông báo bục giảng, và / hoặc công bố biên bản họp. Hội đồng Tài chính cần tham mưu cho mục sư về những cách tốt nhất để giữ cho giáo xứ thông báo và tham gia vào các vấn đề quan trọng và quyết định đối mặt với các giáo xứ.
6.
Lưu trữ Hồ sơ
Các giáo xứ nên giữ lại biên bản họp, chương trình, tờ rơi, báo cáo, và các tài liệu xem xét trong cuộc họp để tham khảo trong tương lai của một trong hai bên trong hoặc bên ngoài.
Tiểu ban
Nó có thể thích hợp để thành lập các tiểu ban để đối phó với trách nhiệm cụ thể và du-quan hệ. Độ lớn và phức tạp của các tiểu ban khác nhau phụ thuộc vào kích thước, lại nguồn, nghĩa vụ, và nhu cầu của từng giáo xứ riêng. Các tiểu ban có thể com-đặt ra của một trong hai, hoặc cả hai, thành viên Hội đồng Tài chính và các thành viên Hội đồng Tài chính. Các tiểu ban có thể là vĩnh viễn hoặc hạn chế trong thời gian tới các thành tựu của một signment cụ thể như. Hội đồng Tài chính phối hợp các hoạt động của các tiểu ban.
Công việc của các tiểu ban có thể bao gồm những điều sau đây:
1.
Tiểu ban Ngân sách
Để hỗ trợ các mục sư trong các bài thuyết trình, chuẩn bị, và đánh giá của một ngân sách hàng năm cho cả chi phí điều hành và vốn dựa trên các mục tiêu và mục tiêu được xác định bởi Par-ish Hội đồng mục vụ. Ngân sách được phê duyệt phải được công bố và cung cấp cho giáo xứ-ioners.
Để hỗ trợ các chương trình khác và các Bộ trong việc chuẩn bị và nộp ngân sách hàng năm của họ cho giáo xứ.
Nghiên cứu thu nhập giáo xứ và kiến nghị duy trì và tăng doanh thu để đáp ứng mục tiêu giáo xứ và các ưu tiên và theo dõi các xu hướng đóng góp.
Định kỳ (ví dụ hàng tháng hoặc hàng quý) xem xét thu nhập, chi và thực hiện các khuyến cáo-mendations cần thiết để thấy rằng chi phí trong giới hạn thiết lập.
Để cung cấp cho giáo dân với định kỳ (ít nhất là hàng năm), toàn diện các báo cáo về tình hình tài chính của giáo xứ, bao gồm một tuyên bố của các hoạt động và bảng cân đối.
Để xem lại các thủ tục kiểm soát nội bộ và màu ruộng, và chuẩn bị các khuyến nghị về thủ tục im-chứng minh.
Để đảm bảo rằng điều đình với ngân hàng thường xuyên được hoàn thành rất sớm sau khi mỗi tiểu bang ment-ngân hàng được nhận và xem xét các báo cáo ngân hàng, kiểm tra trở lại (hoặc fax kiểm tra), và điều đình với ít nhất bốn lần mỗi năm.
Để giáo dục giáo dân về quản lý và sự cần thiết cho sự tham gia của giáo xứ và hỗ trợ. Nếu giáo xứ có một ủy ban quản lý riêng biệt trách nhiệm này sẽ thuộc Uỷ ban đó.
Để xác định các biện pháp cắt giảm chi phí khi cần thiết.
2.
Tiểu ban cơ sở vật chất và bảo trì
Tư vấn cho các mục sư về kết quả kiểm tra hàng quý của tất cả các cơ sở giáo xứ.
Đề nghị sửa chữa hoặc thay thế dựa trên các ưu tiên thành lập bởi các thanh tra.
Xây dựng thống kê chi tiết của tất cả các tài sản giáo xứ theo quy định của Canon 1283, § 2 và cập nhật hàng tồn kho trên cơ sở hàng năm.
Hỗ trợ cho việc phát triển các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng các cơ sở giáo xứ.
Hỗ trợ trong việc phát triển các chương trình bảo tồn năng lượng giáo xứ.
Xây dựng đội ngũ giáo dân, những người sẽ đóng góp thời gian và tài năng cho công việc bảo trì giáo xứ, ghi các mức độ mà công việc này được phép được thực hiện bởi các tình nguyện viên dưới sự hướng dẫn của giáo phận quản lý rủi ro và các chương trình bảo hiểm.
quản lý rủi ro Đánh giá của giáo xứ và các báo cáo công tác phòng chống mất mát để đảm bảo hành động khắc phục được thực hiện khi cần thiết.
Đảm bảo an toàn và an ninh của khuôn viên giáo xứ được đề cập và xem lại thường xuyên.

3.
Kế hoạch tài chính và Tiểu ban Phát triển
Để cung cấp tầm xa lên kế hoạch cho cả các nhu cầu tài chính và vật chất của giáo xứ, bởi công việc-ing chặt chẽ với các tiểu ban ngân sách và bảo trì, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, và các tổ chức giáo xứ khác.
QUAN HỆ VỚI HỘI ĐỒNG mục vụ và khác
Sự phát triển của các kế hoạch mục vụ giáo xứ là thời gian lý tưởng cho các nước có tỷ lệ mục vụ và tài chính-cils để cộng tác trong phác thảo các mục tiêu của giáo xứ. Truyền thông giữa hai Hội đồng là cần thiết để chia sẻ thông tin liên quan đến tài chính của giáo xứ để thực hiện các kế hoạch mục vụ và những ưu tiên. Đó là vai trò của hội đồng mục vụ ưu tiên các mục tiêu của mỗi sion-commis như là một phần của quá trình lập kế hoạch mục vụ. Căn cứ vào các mục tiêu này, các hoa hồng khác nhau chuẩn bị ngân sách để xem xét của Hội đồng tài chính của giáo xứ. Đây là trách nhiệm của hội đồng giáo xứ tài chính để xác định đầy đủ các nguồn lực để tài trợ cho các hoạt động của các-commis sions, Bộ giáo xứ cụ thể và chi phí hoạt động của giáo xứ. Nếu có một ngân sách vào mùa thu ngắn, tài chính, Hội đồng mục vụ nên hợp tác để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, đó là vai trò của hội đồng giáo xứ để giới thiệu tài chính ngân sách cuối cùng cho các mục sư cho proval-ap của mình.
Để duy trì sự giao tiếp cởi mở, khuyên rằng một người từ các hội đồng mục vụ phục vụ như là một thành viên mặc nhiên trên các hội đồng tài chính. Hội đồng tài chính, tương tự như vậy, nên ap điểm một cựu officio thành viên Hội đồng mục vụ.
Một phương tiện truyền thông thích hợp cần được phát triển giữa Hội đồng Tài chính giáo xứ và các nhóm giáo xứ khác và các hội đồng. Nó có thể hữu ích để chỉ định một liên lạc giữa các hội đồng. Hội đồng Tài chính cần tương tác với các nhóm giáo xứ / Hội đồng để nghiên cứu, tạo ra, và điều chỉnh kế hoạch để quản lý hiệu quả và sử dụng tài nguyên giáo xứ.
10
Danh sách kiểm tra Hội đồng giáo xứ hoạt động Tài chính Phụ lục A
Hoàn thành
Ngày đầu tiên
Giáo xứ:
Thành phố:
Đang thực hiện
*
1)
1
Xem xét tất cả chi phí lớn được đề nghị (như được định nghĩa trong phần 202 của Bộ Tài chính
Chính sách và thủ tục hướng dẫn sử dụng) vượt quá $ 5,000 (đối với các đơn vị có doanh thu hàng năm
ít hơn $ 500.000) hoặc $ 10.000 (cho các đơn vị có doanh thu hàng năm trên $ 500.000) và
tư vấn cho các mục sư trước khi tìm kiếm Chancery phê duyệt. Tham gia vào quá trình
đạt được và đánh giá các nhà cung cấp giá thầu cho tất cả các chi phí như vậy là quá $ 5.000.
2)
15
Xem xét tất cả đề xuất xây dựng và đổi mới các dự án, đề xuất việc bán tài sản
và thỏa thuận cho thuê được đề xuất, và tư vấn cho các mục sư trước khi tìm kiếm
Chancery phê duyệt.
3)
14
Xem xét các trường hợp liên quan, và kế hoạch trả nợ, bất kỳ kế hoạch
phải trả nợ và tư vấn cho các mục sư trước khi tìm kiếm Chancery phê duyệt.
4)
15
Xem xét cơ sở và lịch bảo trì thiết bị và tiện ích và bảo trì
chi phí, và các chương trình quản lý rủi ro, và tư vấn cung cấp trên các chiến lược để giảm
chi phí, cải thiện bảo dưỡng và giảm thiểu rủi ro.
5)
2
Xem xét chi phí hoạt động định kỳ và tư vấn cung cấp trên các chiến lược để giảm
chi phí mua hàng cho biết.
6)
9
Cung cấp lời khuyên về việc sử dụng các thừa kế và quà tặng bất ngờ undesignated khác
tôn trọng những chính sách giáo phận có ít nhất 50% thừa kế undesignated là $ 10.000
và ở trên được đầu tư vào một khoản hiến tặng với các cơ sở giáo phận.
7)
19
Cung cấp tư vấn về tuyển dụng và đánh giá của một nhà quản lý kinh doanh hoặc vị trí tương tự.
8)
18
Điều tra các khiếu nại liên quan đến các chính sách Tắc Đạo Đức của
Giáo phận của Charlotte và cung cấp các khuyến nghị để giải quyết.
ÍT NHẤT QUÝ, tốt THÁNG
9)
5
Xem xét báo cáo tài chính tạm thời, bao gồm một phân tích chi tiết của ngân sách so với thực tế
phương sai. Điều tra chênh lệch đáng kể và điều chỉnh ngân sách đề nghị như
cần thiết cho phần còn lại của năm tài chính.
10)
8
Xem xét màu ruộng cho cấp và hiệu quả của các chương trình gây quỹ.
11
Danh sách kiểm tra Hội đồng giáo xứ hoạt động Tài chính Phụ lục A
Hoàn thành
11)
12
Thực hiện một sự xem xét cụ thể các điều đình với ngân hàng, trong đó có một so sánh hình ảnh của ngân hàng
Báo cáo số dư ngân hàng và “cuốn sách” cân bằng cho sổ cái. Đánh giá
tất cả các chi phiếu bị hủy bỏ hoặc bản fax của kiểm tra và xác minh rằng tất cả các người thụ hưởng như được hiển thị
về kiểm tra đồng ý với những người thụ hưởng như trong các G / L hoặc hệ thống A / P. Ngoài ra, đảm bảo
rằng tất cả các kiểm tra được liệt kê trên bảng kê ngân hàng có mặt và xem xét lại. Điều tra tất cả
sự khác biệt và các hòa giải bất thường hoặc không xác định.
12)
11
Xem lại số dư tiền mặt để nhắm mục tiêu cân đối cho các tài khoản kiểm tra, tiết kiệm và
đề nghị chuyển giao và mở / đóng tài khoản.
13)
14
Đánh giá hoạt động liên quan đến việc trả nợ và thanh toán hoá đơn nhà cung cấp để
xác định xem liệu các khoản thanh toán đang được thực hiện trên cơ sở kịp thời.
14)
17
Xem xét báo cáo tài chính của tất cả các nhóm phụ trợ giáo xứ, bao gồm cả ngân hàng
báo cáo, báo cáo tài chính và hòa giải của các hoạt động theo các tài chính
tuyên bố vào đầu và kết thúc số dư tiền mặt. Hỏi về tất cả các hoạt động
tài trợ của các nhóm phụ trợ để đảm bảo tuân thủ chính sách giáo phận
và dân sự quy định.
Nửa năm
15)
4
Xem xét và phê duyệt bán hàng năm báo cáo tài chính trước khi
xuất bản, trong đó có một so sánh các khoản trên báo cáo tài chính cho giáo xứ
hồ sơ, so sánh tiền mặt, tiết kiệm, cung cấp vốn và cho vay số dư cho ngân hàng
và / hoặc giáo phận báo cáo, và xem xét chi tiết của sự thay đổi ở vị trí tiền mặt và
sự thay đổi trong tài sản ròng từ đầu đến cuối kỳ.
16)
7
Tham gia vào việc xây dựng và truyền thông của năm giữa và cuối năm
báo cáo tài chính cho cộng đồng giáo xứ trong vòng sáu mươi ngày của cuối kỳ.
17)
6
Phát hành thư đại diện bán hàng năm cho các Giám mục bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn
giáo phận định dạng.
Hàng năm
18)
3
Tham gia xây dựng ngân sách hàng năm và đề xuất ngân sách cuối cùng để phê duyệt
19)
3
Tham gia vào các giao tiếp của ngân sách hàng năm cho cộng đồng giáo xứ trước
đến đầu năm tài chính.
20)
16
Xem lại các giáo xứ hệ thống kiểm soát nội bộ bằng cách hoàn tất việc thực hiện kiểm soát nội bộ
danh sách kiểm tra. Theo dõi và khuyên bạn nên thay đổi các thủ tục cần thiết.
12
Danh sách kiểm tra Hội đồng giáo xứ hoạt động Tài chính Phụ lục A
Hoàn thành
ĐỊNH KỲ
21)
16
Trên cơ sở bất ngờ, dự tính hàng tuần màu ruộng và xem xét các thủ tục
tại chỗ. Xác định liệu quá trình này bao gồm:
Nhiều quầy không liên quan, vận chuyển tiền mặt tại tất cả các lần
Việc sử dụng bản tính tiêu chuẩn hóa
Tất cả các quầy ký tờ đếm
Một túi khóa hoặc tamperproof để lưu trữ và vận chuyển biên lai
Kiểm soát các phím riêng biệt để túi xách bị khóa
Một kế toán cho các tag đóng dấu vào túi của ai đó tamperproof
không tham gia vào niêm phong, vận chuyển túi
Ngoài ra, xác định xem:
Trách nhiệm đối với các tính năng màu ruộng và tiền gửi là
tách biệt từ những người cho tiền mặt thu được ghi âm và nói chung
sổ cái mục
Tổng cộng trên tờ đếm màu ruộng được so sánh với ngân hàng xác nhận
tiền gửi phiếu của một ai đó khác hơn là nhân viên có quyền truy cập
để thu tiền mặt
Tổng cộng trên tờ đếm màu ruộng được giao hòa lại với số tiền nhập
trong cơ sở dữ liệu điều tra dân số của một ai đó khác hơn so với nhân viên
có quyền truy cập để thu tiền mặt
22)
10
Xem xét các hoạt động gây quỹ cho phù hợp với chính sách giáo phận và các quy định dân sự,
bao gồm cả việc bán các loại thuế phải được thu thập và cho dù thừa nhận là
chuẩn bị kỹ lưỡng. Cũng xem xét hoạt động bingo cho phù hợp với quy định nhà nước và
xổ số cho phù hợp với khấu trừ thuế thu nhập và các yêu cầu thông báo.
23)
13
Xem lại các chương trình hiến tặng giáo xứ để xác định xem mục đích của nguồn lực
được xác định rõ ràng và phù hợp với nhu cầu lâu dài của giáo xứ.
24)
13
Xem lại bị giới hạn hoạt động món quà để xác định liệu các quỹ được chi tiêu nhất quán với
các nhà tài trợ hạn chế.
*
Số đại diện cho các mục được đánh số tương ứng theo Trách nhiệm của
Hội đồng giáo xứ Tài chính theo các giáo phận Công giáo của giáo xứ Charlotte Tài chính
Hướng dẫn của Hội đồng.
13
Tài liệu tham khảo - Canons 1281-1288
Canon 1281
§ 1 - Đối do cho các quy định của quy chế của họ, các quản trị viên invalidly posit hành vi vượt quá giới hạn, thủ tục hành chính thông thường, trừ khi họ lần đầu tiên có được bản quyền từ thông thường.
§ 2 - Các hành vi vượt quá giới hạn, thủ tục hành chính thông thường sẽ được xác định trong quy chế, nếu, tuy nhiên, các đạo luật không đề cập đến hành vi đó, nó nằm trong tence-compe của giám mục giáo phận để xác định hành vi đó cho người được ông sau khi ông đã nghe Hội đồng tài chính.
§ 3 - Trừ khi và trong phạm vi mà nó là một lợi điểm riêng của mình, một người luật pháp lý không phải là tổ chức để một swer-đối với hành vi invalidly thừa nhận bởi người quản trị của nó. Một người luật pháp lý, tuy nhiên, chịu trách nhiệm đối với hành vi bất hợp pháp, nhưng thừa nhận hợp lệ của các quản trị viên của nó có liên quan do cho các quyền kiện hoặc có truy đòi các quản trị viên đã bị hư hỏng nó.
Canon 1282 - Tất cả các giáo sĩ, người nằm người thông qua một tiêu đề hợp pháp tham gia vào các tion-administra của hàng giáo sĩ bị ràng buộc để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong tên của Giáo Hội và trong dây-ac với chỉ tiêu của pháp luật.
Canon 1283 - Trước khi các quản trị viên có văn phòng:
1 ° - họ phải có một lời thề trước khi thông thường, đại biểu của mình rằng họ sẽ được quản trị hiệu quả và trung thành;
2 ° - họ là để chuẩn bị, ký kết và sau đó được đổi mới một hàng hóa chính xác và chi tiết inven-thổ của hàng hóa bất động sản, hàng hóa, di chuyển, hoặc quý hoặc giá trị văn hóa quan trọng, hoặc khác cùng với một mô tả và đánh giá của họ;
3 ° - một bản sao của hàng tồn kho này là để được lưu giữ trong kho lưu trữ của chính quyền; khác, trong các kho lưu trữ curial; bất kỳ thay đổi bất cứ điều gì mà các di sản có thể trải qua là để lưu ý về bản.
Canon 1284
§ 1 - Tất cả các quản trị viên bị ràng buộc để thực hiện các văn phòng của họ với sự siêng năng của một quản gia tốt.
§ 2 - Vì lý do này họ phải:
1 ° - chăm sóc mà không có hàng hóa ủy thác chăm sóc của họ là bằng cách nào bị mất hoặc bị đập niên và đưa ra các chính sách bảo hiểm cho mục đích này, trong chừng mực như vậy là cần thiết;
2 ° - chăm sóc các quyền sở hữu của giáo hội được giữ gìn hàng hoá thông qua các phương pháp civilly hợp lệ;
3 ° - Thực hiện các quy định của cả hai giáo và pháp luật dân sự hoặc những áp đặt bởi các der-người sáng lập, nhà tài trợ hoặc cơ quan hợp pháp, họ đặc biệt là phải cảnh giác vì sợ bị hại Giáo Hội thông qua không tuân thủ pháp luật dân sự;
4 ° - thu thập chính xác các khoản thu và thu nhập của hàng hoá khi họ có hợp pháp do, bảo vệ chúng một khi thu và áp dụng chúng theo ý định của người sáng lập hoặc theo tiêu chuẩn hợp pháp;
5 ° - trả lãi vay, thế chấp khi đến hạn và chăm sóc mà nợ vốn tự nó là thanh toán đúng thời hạn;
14
15
Tài liệu tham khảo - Phụ lục B Canons 1281-1288
6 ° - với sự đồng ý của thường đầu tư tiền mà là còn lại sau khi chi phí và có thể được lợi nhuận phân bổ cho các mục tiêu của người luật pháp lý;
7 ° - giữ sổ sách cũng đã ra lệnh thu, chi;
8 ° - xây dựng một báo cáo về quản lý của họ vào cuối mỗi năm;
9 ° - uỷ sắp xếp và giữ trong một kho lưu trữ phù hợp và an toàn các tài liệu và những hành động mà là dựa trên các quyền của Giáo Hội, tổ chức để hàng hoá của mình; bản au-thentic tiền gửi của họ trong kho lưu trữ của curia khi nó có thể được thực hiện thuận tiện.
§ 3 - Nó được khuyến khích là các quản trị viên chuẩn bị ngân sách hàng năm của các biên lai và penditures cũ, tuy nhiên, đó là trái với pháp luật cụ thể ban hành quy định về ngân sách như vậy và để xác định chính xác hơn là cách họ sẽ được trình bày.
Canon 1285 - Trong giới hạn của chính quyền chỉ thông thường, nó được cho phép để administra-TOR để thực hiện đóng góp cho các mục đích của lòng mộ đạo, từ thiện Cơ đốc giáo từ hàng di động mà không liên quan đến các di sản ổn định.
Canon 1286 - Quản trị của hàng hoá:
1 ° - là để quan sát tỉ mỉ của pháp luật dân sự liên quan đến lao động và chính sách xã hội ac-Theo các Giáo Hội các nguyên tắc trong việc làm của người lao động;
2 ° - là để trả cho nhân viên một mức lương chỉ và phong nha để họ có thể cung cấp cho các nhân viên phù ately cho nhu cầu của họ và của gia đình họ.
Canon 1287
§ 1 - Cả hai văn thư, đặt các quản trị viên của bất kỳ hàng giáo sĩ nào chưa được hợp pháp miễn quyền lãnh đạo của giám mục giáo phận bị ràng buộc bởi văn phòng của họ để trình bày các thông thường tại địa phương với báo cáo hàng năm, do đó ông là để trình bày cho Hội đồng tài chính để xem xét nó, bất cứ tùy chỉnh trái là reprobated.
§ 2 - Quản trị viên là để làm cho một tài khoản để các tín hữu liên quan đến hàng hoá được cung cấp bởi các tín hữu của Giáo Hội, theo chỉ tiêu được xác định bởi pháp luật cụ thể.
Canon 1288 - Quản trị viên không phải là để bắt đầu cuộc thi và cũng không để một vụ kiện thay mặt cho một người luật pháp lý công khai tại tòa án dân sự, trừ khi họ có được sự cho phép bằng văn bản thông thường của mình.
Định nghĩa: Một người luật pháp lý là một người nhân tạo có thẩm quyền thành lập giáo hội ITY giả cho một mục đích tông đồ, với công suất cho sự tồn tại liên tục và có quyền và nhiệm vụ kinh điển như của một người tự nhiên. Giống như một công ty dân sự, pháp luật, đó là một quy phạm pháp luật xây dựng có thể và phải được quan niệm của người ngoài tự nhiên người đã tạo nên nó, quản lý nó, hoặc cho người có lợi ích nó tồn tại. Bản chất của nó, một người là vĩnh viễn và luật pháp lý, một khi xác lập, nó có thể tồn tại lâu hơn tất cả những người tự nhiên, hàng hóa vật chất được hình thành nó.